Konzorciumi partner: Zala Megyei Kormányhivatal

KONZORCIUMI PARTNER: Zala Megyei Kormányhivatal

A 2015. április 1-jével megvalósult kormányhivatali belsõ integráció következtében az állami foglalkoztatási szerv megyei szintû szervezeti egységei (a volt Munkaügyi Központ), valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóság (a volt Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv) Foglalkoztatási Fõosztályként a Kormányhivatalba, a járási szinten mûködõ munkaügyi kirendeltségek pedig Foglalkoztatási Osztályként a Járási Hivatalokba integrálódtak (a zalaszentgróti és a letenyei kirendeltségek munkaerõ-piaci pontokként mûködnek a Lenti, illetve a Keszthelyi Járási Hivatalba integrálva).

2017. január 1-jével egy újabb szervezeti átalakítás folytán összevonásra kerültek a Foglalkozatási Fõosztály, valamint a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fõosztály bizonyos osztályai, s létrejött a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya.

A változások következtében a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztály, mint a Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége a Kormánymegbízott nevében eljárva látja el koordinációs, szakmai irányítási és ellenõrzési feladatait, ezen jogkörök gyakorlásával hozzájárulva az országos és a megyei foglalkoztatáspolitikai célkitûzések megvalósításához, a vonatkozó feladatokat végrehajtásához. Ennek érdekében szabályozási dokumentumok, módszertani útmutatások, szakmai iránymutatások és szakmai ajánlások készítésével, valamint szakmai napok tartásával segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet, az egységes jogalkalmazást.

A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztály a munkaerõpiacot aktivizáló szolgáltatásaival, álláskeresést, foglalkoztatást elõsegítõ támogatási és ellátási eszközök rendszerével, foglalkoztatási programok mûködtetésével segíti a munkáltatókat és az álláskeresõket.

 

A Fõosztály foglalkoztatási szakterületen mûködõ szervezeti egységei és feladataik:

Munkaerõpiaci és Alapkezelési Osztály:

Az Osztály a koordinációs feladatai tekintetében ellátja a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök mûködtetésének koordinálásával, keretgazdálkodással, munkahelyteremtõ beruházás, munkahelymegõrzõ támogatás, bérgarancia támogatás nyújtásával kapcsolatos, valamint elemzési feladatokat. Ellátja az NFA pénzeszközeinek mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenõrzését. A munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók támogatása keretében gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai mûködtetésérõl, valamint koordinálja a járási hivatalok szolgáltatási tevékenységét, munkaerõ-piaci szolgáltatásokat szervez és mûködteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét. Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató rendezvény sorozatot valósít meg minden év õszén a megye 3 városában, a Zala megyei általános iskolák 7-8.osztályos diákjai, szülei, pedagógusai számára. Az irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások, így különösen a képzés eljárási rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a járási hivatalok valamennyi munkaerõ-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét, így különösen az ajánlott képzési programok, az elfogadott képzési programok, a munkaviszony melletti képzések vonatkozásában. Ellátja az uniós programokkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében a szervezeti egység ellát mind a programtervezéssel, mind a programmegvalósítással kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat.

Megtervezi az NFA alaprészek pénzügyi elõirányzatait az érintett szervezeti egységek bevonásával. Elkészíti a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokat, a pénzellátással, pénzfelhasználással, pénzügyi teljesítéssel, pénzügyi keretgazdálkodással, leltározással, beszámolással összefüggõ központi és kirendeltségi feladatokat szervezi és irányítja. Elkészíti az NFA felügyeleti szerv által elõírt havi költségvetési jelentéseket, negyedéves mérlegjelentéseket. Végzi az év közbeni és év végi zárlati teendõket, ellenõrzi a leltárakat, kitölti a beszámoló dokumentumait, összeállítja az adatszolgáltatást. Végzi az NFA pénzigényléssel, kiadás elõkészítéssel, beszámolással kapcsolatos folyamatba épített ellenõrzéseket és szakmai tanácsadást végez a kontroll környezet javítása érdekében.

Közfoglalkoztatási Osztály:

Közremûködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, fejlesztésben, tesztelésben. Javaslatot tesz a közfoglalkoztatási támogatásokat finanszírozó alap decentralizált kerete eszközönkénti felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra. Ellátja a keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, nyomon követi a megyébe leosztott pénzeszköz felhasználását és ellenõrzését. Az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan a Foglalkoztatási Fõosztály hatáskörébe utalt feladatokat végzi (pályázatok befogadása, döntés elõkészítése, javaslattétel, hatósági szerzõdés megkötése, elszámolások feldolgozása analitikák vezetése). Elkészíti a Megegyezéses Eredménycélokkal Való Vezetési Rendszer (a továbbiakban: MEV) éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és eredménymutatók kiértékelését.

Kapcsolatrendszer:

A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztály feladatai eredményes megvalósítása érdekében több partnerrel mûködik együtt, a társadalom elvárásainak megfelelve széleskörû kapcsolatokat ápol a térség munkáltatóival, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, képzõkkel, kamarákkal, a médiával. A szervezet által rendezett konferenciák, fórumok, találkozók száma jelentõs.

A Fõosztály együttmûködik a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarával, a KLIK Zala Megyei Tankerületeivel, fokozott figyelmet fordít a közfoglalkoztatásban közremûködõ partnereinkkel való kapcsolattartásra.  Szintén nagy jelentõséggel bírnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészbõl megvalósuló támogatott munkaerõ-piaci szolgáltatások, ezen a téren három szervezettel (Kontakt Humán Szolgáltató Kft., TESZ, FEPIH Kft.) van hatályos szerzõdése a Kormányhivatalnak. A 2016. március 31-én véget érõ Alternatív Munkaerõpiaci Szolgáltatások program keretében 31 olyan civil szervezet, intézmény és nonprofit szervezet volt a Fõosztály együttmûködõ partnere, melyek megváltozott munkaképességû, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott emberek számára alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtanak.


ELÉRHETÕSÉG:

Zala Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
www.zmkh.hu