A PAKTUM

A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

 • A foglalkoztatási paktum egy térség foglalkoztatáspolitika társadalmasításának eszköze, amely a helyi partnerségen alapul. Tagjai a foglalkoztatáspolitikában érintett szerveztek, akik kooperációjuk és társadalmi részvételük erõsítése érdekében a foglalkoztatási paktum együttmûködési forma létrehozásában érdekeltek.
 • A foglalkoztatási paktum önálló jogalanyisággal rendelkezik.
 • A foglalkoztatási paktum mûködési területe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
 • Célja a város foglalkoztatási kérdéseinek helyzetfeltárása, a foglalkoztatást elõsegítõ programok megvalósítása, a város gazdasági és humánerõforrás fejlesztési elképzeléseinek az összehangolása, a problémák feltárása és megoldása.

A foglalkoztatási paktum tagjai:
A KFP (Kanizsai Foglalkoztatási Paktum) tagja lehet minden Nagykanizsa közigazgatási területén székhellyel bejegyzett vagy itt - alapító okirata szerint - tagszervezettel, fiókteleppel rendelkezõ társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, szövetség, állami- kormányzati szervezet, önkormányzat vagy annak társulásai, intézmények, vállalkozások, gazdasági társaságok, valamint jelentõs munkaerõpiaci szerepet betöltõ magánszemélyek. A paktum tagjává válnak automatikusan a megállapodást aláírók, illetve a paktumhoz késõbbiekben nyilatkozattal csatlakozni kívánó szerveztek. A szerzõdés határozatlan idõre szól.

A KFP tagjai különösen:

 • helyi és megyei önkormányzatok társulások,
 • munkaügyi szervezetek,
 • munkáltatók, gazdasági partnerek,
 • képzõ intézmények,
 • érdekképviseleti szervek,
 • civil szerveztek.

A KFP tagságra, illetve megszûntetésére vonatkozó szándékot a szervezet Irányító Csoportjának kell jelezni. A tagság létesítése, illetve megszûntetésére vonatkozó szándék indoklás nélkül jognyilatkozat benyújtásával - kötelezõ tagok kivételével - azonnali hatállyal életbe lép. A nyilatkozatok kezelése a KFP Irányító Csoportjának hatásköre.

A foglalkoztatási paktum feladata (1-4) és tevékenységei (5):

 • A szerveztek foglalkoztatást segítõ kooperációjának, társadalmi részvételének erõsítése,
 • a város foglalkoztatási helyzetének feltárása, megismerése,
 • szereplõk humánerõforrás fejlesztési elképzeléseinek összehangolása,
 • a foglalkoztatáspolitikai célok elérését elõsegítõ pénzügyi források összehangolása,
 • a foglalkoztatási stratégiában és éves munkatervben megfogalmazott feladatok koordinációja/végzése.